Ikona zegar

Czas czytania - 4 min

Apteki zakładowe w więzieniach – co robią w nich farmaceuci?

Za murami zakładów karnych i aresztów śledczych swoją ciężką pracę wykonuje kadra medyczna, która liczy ponad 2300 osób. Są to zarówno lekarze podstawowej opieki medycznej jak i specjaliści, pielęgniarki i pielęgniarze, położne, ratownicy medyczni, inny personel medyczny, ale również farmaceuci i technicy farmaceutyczni. Więzienna służba zdrowia realizuje ustawowy obowiązek zapewnienia opieki zdrowotnej osobom pozbawionym wolności. Odkryj, jak wygląda taka opieka!

Podmioty lecznicze w polskich więzieniach

W każdej jednostce penitencjarnej opiekę zdrowotną zapewniają podmioty lecznicze dla osób pozbawionych wolności. Są nimi: ambulatoria z izbami chorych (we wszystkich jednostkach) oraz 10 szpitali więziennych. W ramach tych podmiotów działają oddziały szpitalne, gabinety lekarskie, pracownie diagnostyczne, gabinety stomatologiczne, pracownie rehabilitacji i fizykoterapii oraz apteki zakładowe i działy farmacji szpitalnej. Świadczenia opieki zdrowotnej udzielane osobom pozbawionym wolności w tym produkty lecznicze i wyroby medyczne finansowane są w całości z budżetu państwa.

Działalność więziennej służby zdrowia organizuje i nadzoruje Dyrektor Biura Służby Zdrowia, który jednocześnie pełni funkcję Naczelnego Lekarza Więziennictwa z zespołem specjalistów w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej. W każdym z 11 okręgowych inspektoratów Służby Więziennej zatrudniony jest naczelny lekarz okręgowego inspektoratu, którego zadaniem jest kontrola, nadzór, koordynacja funkcjonowania więziennej służby zdrowia na swoim terenie oraz współdziałania z innymi okręgowymi inspektoratami.

Wymagania stawiane farmaceutom

Farmaceuci i technicy farmaceutyczni zatrudnieni na podstawie mianowania, a więc funkcjonariusze Służby Więziennej, poza warunkami określonymi w Prawie farmaceutycznym muszą spełniać wymagania formalne takie jak:

  • posiadać obywatelstwo polskie,
  • posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej,
  • korzystać z pełni praw publicznych,
  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • posiadać zdolności fizyczne i psychiczne do pełnienia służby.

Zakres wykonywanych zadań poszerza się o zadania w zakresie wykonywania tymczasowego aresztowania oraz kar pozbawienia wolności. Należy pamiętać, że jest to służba w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności, z bronią palną, przy zwiększonej dyspozycyjności z racji charakteru służby. Wiąże się z prowadzeniem oddziaływań penitencjarnych i resocjalizacyjnych wobec osób skazanych na karę pozbawienia wolności, zaangażowaniem w zapewnienie w zakładach karnych i aresztach śledczych porządku i bezpieczeństwa, odbywaniem szkoleń zawodowych, zdobywaniem stopni służbowych. To sprawia, że rolą aptek zakładowych i personelu je stanowiącego jest nie tylko ochrona zdrowia publicznego, ale także ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw.

Zadania farmaceutów i techników w aptece więziennej

W strukturach podmiotów leczniczych dla osób pozbawionych wolności funkcjonuje 15 aptek zakładowych i 2 działy farmacji szpitalnej, w których służbę pełni lub pracuje 65 magistrów farmacji i techników farmaceutycznych.

Do zadań personelu farmaceutycznego należy między innymi:

  • zaopatrywanie w produkty lecznicze i wyroby medyczne ambulatoriów z izbą chorych oraz szpitali,
  • planowanie wydatków i zakupów produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz realizacja i monitorowanie wykonania tych planów,
  • kontrola zaopatrywanych przez aptekę zakładową podmiotów leczniczych w odniesieniu do problematyki związanej z dystrybucją leków i środków medycznych.

Swoje zadania realizują zazwyczaj od poniedziałku do piątku w godzinach pracy administracji. Jednak w razie konieczności zawsze wydadzą niezbędne leki. Jedna apteka zakładowa zaopatruje kilka podmiotów leczniczych dla osób pozbawionych wolności, a więc kilka zakładów karnych i aresztów śledczych, są one określone w statutach nadanych przez Ministra Sprawiedliwości.

W aptekach i działach farmacji szpitalnej za kratami „przy wykonywaniu czynności fachowych mogą być zatrudnieni wyłącznie farmaceuci i technicy farmaceutyczni w granicach ich uprawnień zawodowych”. Zadania zawodowe farmaceuty określone w ustawie o zawodzie farmaceuty są realizowane również w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości.

mgr farm. Monika Jakubowska

Źródła

Materiały własne autorki.

To Cię również zainteresuje

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz do realizacji usług. Pliki cookies będą zapisywane w pamięci Twojego urządzenia zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegółowe informacje w zakresie polityki prywatności i zasad wykorzystania plików cookies dostępne są TUTAJ.