Wasze pytania!

Staż

Słyszałam od pracowników apteki do raportowaniu czegoś do “zmopla”. O co chodzi?ZSMOPL (Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi) to narzędzie umożliwiające śledzenie obrotu lekami oraz przekazywanie tych danych do odpowiednich instytucji. Celem systemu jest usprawnienie dostępu do informacji o obrocie produktami leczniczymi. ZSMOPL obejmuje leki dostępne na rynku polskim, refundowane wyroby medyczne, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz produkty lecznicze importowane. 

 

Raportowaniu podlegają wszystkie produkty lecznicze, włączając w to leki OTC dostępne na terenie Polski oraz z importu docelowego i interwencyjnego. Obowiązek raportowania dotyczy podmiotów takich jak apteki, działy farmacji szpitalnej i hurtownie farmaceutyczne, które są zobowiązane do przekazywania tych danych.


Czy każda apteka korzysta z programu aptecznego od firmy Kamsoft? Firma Kamsoft jest liderem na rynku w Polsce, jeśli chodzi o oprogramowania apteczne. W większości aptek spotkasz się właśnie z tym systemem informatycznym. Pomaga on w zarządzaniu asortymentem, obrotem towarowym, receptami oraz innymi aspektami działalności apteki. Jednak istnieje również kilka innych rozwiązań informatycznych np. Eurosoft, AMMS czy Mmedica. To właściciel apteki najczęściej decyduje o tym, z jakiego programu będzie korzystać jego placówka. Niektóre z aptek sieciowych mają nawet swoje własne systemy apteczne.

Słyszałam, że technicy farmaceutyczni również muszą odbywać staż – czym się różni od stażu na studiach farmaceutycznych?

Staż magistra farmacji trwa 6 miesięcy i jest bezpłatny, stanowiąc integralną część programu studiów. W trakcie tego okresu studenci zdobywają praktyczne doświadczenie w obszarze farmacji. 

 

Z kolei praktyki technika farmaceutycznego trwają 2 lata i odbywają się w aptekach ogólnodostępnych. W ramach tych praktyk technik farmaceutyczny jest zatrudniany na pełny etat, co wymaga podpisania umowy o pracę. Jak widzisz, różnice obejmują długość, charakterystykę oraz warunki zatrudnienia i wynagrodzenia.Po co nam ten półroczny, bezpłatny staż w aptece?

6-miesięczna praktyka zawodowa to dla większości studentów trudny czas, gdzie nierzadko trzeba połączyć aptekę z inną pracą. Jednak polecamy spojrzeć na to z innej strony! 

 

Półroczny staż na farmacji jest bardzo ważnym etapem studiowania. Umożliwia on zdobycie bezpośredniego doświadczenia w pracy aptecznej. Dzięki praktyce masz okazję zastosować swoją teoretyczną wiedzę w kontakcie z pacjentem. Uczysz się przygotowania i dobierania leków, a poza tym rozwijasz umiejętności komunikacyjne, empatię i zrozumienie indywidualnych potrzeb pacjentów. Zdobywasz umiejętności praktyczne i poznajesz rzeczywistość zawodu. 

 

Na pewno nie jest to łatwe pół roku, ale jesteśmy przekonani, że bardzo wiele możesz się w tym czasie nauczyć i zdobyć cenne doświadczenie. Głowa do góry, dasz radę! 🙂 Moja apteka nie wykonuje przeglądów lekowych – jak się tego nauczyć?

Jeśli Twoja apteka nie wykonuje przeglądów lekowych – nie martw się! Możesz je wykonać choćby w swoim najbliższym otoczeniu. Odwiedź rodziców, dziadków czy wujków – to dla nich najłatwiej będzie zrobić przegląd. Dodatkowo sprawdzisz, czy przyjmują poprawnie leki, jakie jest ryzyko interakcji oraz jaką mają wiedzę o stosowanych produktach. Zacznij od pacjentów dookoła Ciebie! 

 

A z czasem, jak już się podszkolisz, możesz również zaproponować takie przeglądy pacjentom odwiedzającym Twoją aptekę (oczywiście po uprzedniej rozmowie z kierownikiem apteki).Jakie wymagania musi spełnić magister farmacji, aby pełnić rolę opiekuna stażu?

Aby zostać opiekunem studenta w trakcie półrocznej praktyki zawodowej, magister farmacji musi posiadać co najmniej 5 lat stażu pracy lub mieć specjalizację z farmacji aptecznej lub szpitalnej. Może to być kierownik apteki lub inna wyznaczona osoba o odpowiednim stażu pracy.Czy to normalne, że na początku stażu w aptece rozkładam towar?Półroczna praktyka zawodowa to przygotowanie do przyszłej pracy. Aby dobrze poznać aptekę warto zacząć od rozkładania towaru. Dzięki temu w późniejszym czasie, w trakcie obsługi pacjenta, będziesz mogła łatwiej znaleźć potrzebne produkty w magazynach, na półkach czy w szufladach. 🙂 Z doświadczenia wiemy, że najczęściej pierwszy miesiąc stażu jest taki “organizacyjny”, później coraz lepiej będziesz sobie radzić w aptece, a co za tym idzie – zaczniesz wykonywać inne obowiązki. Czy muszę od razu po studiach odbyć półroczny staż w aptece?Półroczny staż (a dokładniej półroczna praktyka zawodowa) wchodzi w zakres 5,5-letnich jednolitych magisterskich studiów na kierunku farmacja. W trakcie trwania 11 semestru nadal posiadasz status studenta. Mimo obronionej pracy magisterskiej nie masz jeszcze Prawa Wykonywania Zawodu – otrzymujesz je dopiero po odbyciu półrocznej praktyki w aptece.  Jakie wymagania musi spełniać apteka, aby mogła przyjąć studenta na staż?

Studenci farmacji mogą odbywać praktyki 6-miesięczne w aptekach ogólnodostępnych lub szpitalnych. Aby apteka była miejscem praktyk, musi spełniać następujące wymagania:

  • wykonywać pełen zakres działań, włącznie z recepturą aseptyczną,
  • posiadać pozytywną opinię WIF,
  • posiadać pozytywną opinię Okręgowej Rady Aptekarskiej na wniosek uczelni,
  • zatrudniać co najmniej dwóch magistrów farmacji na pełen etat, z jednym spełniającym wymagania opiekuna praktyk (co najmniej pięcioletni staż pracy w aptece lub co najmniej dwuletni staż pracy w aptece i specjalizację z farmacji aptecznej, szpitalnej lub klinicznej),
  • zapewniać dostęp do odpowiednich urządzeń, surowców i materiałów farmaceutycznych,
  • zaznajomić praktykanta z BHP, dobrymi praktykami aptecznymi, tajemnicą zawodową, ochroną danych osobowych, regulaminem pracy oraz przepisami farmaceutycznymi.

Czy mogę dostać jakieś wynagrodzenie za 6-miesięczny staż?

Okres 6-miesięcznego stażu jest częścią 5,5-letnich studiów farmaceutycznych. Zgodnie z prawem nie jest on objęty wynagrodzeniem, ponieważ stanowi czas praktyki, a nie formalnego zatrudnienia. Jednak niektóre apteki mogą proponować dodatkowe obowiązki, za które student może otrzymywać wynagrodzenie. 

 

Warto zaznaczyć, że posiadanie statusu studenta uprawnia również do korzystania z różnych form pomocy, np. poprzez programy stypendialne, które pozwalają na uzyskanie wsparcia finansowego na czas studiowania i praktyk.

Czy jeśli mam staż w aptece całodobowej, to mogę wyrobić godziny na nockach?

Nie. Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 kwietnia 2022 r. dotyczącym praktyki zawodowej w aptece wymagane jest, aby student odbywał praktykę w wymiarze 8 godzin dydaktycznych dziennie, z wyjątkiem sobót, dyżurów nocnych oraz dni wolnych od pracy. 

 

Jak najlepiej wybrać aptekę na staż?

Często na stronach uczelni możemy znaleźć listę aptek, które uzyskały pozytywną opinię WIF oraz OIA, więc należy ją sprawdzić podczas wyboru apteki. Dodatkowo warto zasięgnąć opinii innych osób, które miały okazję współpracować z daną apteką. Dobrym pomysłem jest zdobycie informacji na uczelnianych grupach. Podczas wyboru apteki ogólnodostępnej należy zwrócić uwagę na to, aby wykonywała pełny zakres czynności, w tym recepturę aseptyczną oraz zatrudniała co najmniej 2 magistrów farmacji na pełen etat. Warto zwrócić uwagę na liczbę pacjentów, poziom receptury, lokalizację apteki oraz na to, czy jest to apteka sieciowa, czy prywatna. Nie polecamy szukać apteki na ostatnią chwilę, ponieważ może się okazać, że apteka, która spełnia wymagania studenta, jest już zajęta przez innego stażystę.

Po jakim czasie zaczyna się samodzielnie obsługiwać pacjentów?Plan działania na czas stażu różni się w zależności od wybranej apteki. W pierwszych tygodniach stażysta ma czas na poznanie miejsca pracy i zazwyczaj zajmuje się pomocą przy sprawdzaniu i rozkładaniu dostaw towaru. Następnie wprowadzane są sukcesywnie kolejne zadania jak nauka pracy w programie aptecznym czy właśnie obsługa pacjentów za pierwszym stołem – oczywiście nadal pod nadzorem opiekuna.Czy mogę spędzać w aptece więcej godzin, aby skończyć staż przed czasem?

Decyzję w tej sprawie podejmują osoby koordynujące staż z ramienia uczelni, zatem może się to różnić w zależności od miasta. Jeśli kierownik wyrazi taką zgodę, to można spędzać w aptece więcej niż 6 godzin dziennie i skończyć staż wcześniej. Jednak na oficjalne zakończenie stażu zazwyczaj trzeba poczekać, aż skończą go pozostali studenci. W większości przypadków wcześniejsze wywiązanie się z umownych 960 godzin nie wiąże się z szybszym otrzymaniem dyplomu.

Czy cały okres stażu trzeba spędzić w aptece ogólnodostępnej?

Możliwe jest podzielenie stażu i spędzenie co najmniej trzech miesięcy w aptece ogólnodostępnej, a resztę czasu w aptece szpitalnej lub zakładowej. Nie można wybrać na sześciomiesięczny staż apteki za granicą ani firmy farmaceutycznej.

Czy mogę odbyć staż w aptece wojskowej?

W Wojskowym Instytucie Medycznym można odbyć część swojego stażu w aptece zakładowej. Nie zmienia to faktu, że pozostałą część (przynajmniej 3 miesiące) trzeba spędzić w aptece ogólnodostępnej.

Czy mogę zrobić część stażu za granicą?

Niestety nie można odbyć części stażu, pracując w aptece za granicą. Taka możliwość istnieje, tylko jeśli chodzi o praktyki po trzecim albo czwartym roku.

Kto jest odpowiedzialny za popełnione błędy na stażu?

Za popełnione błędy odpowiedzialny jest kierownik apteki lub inny farmaceuta wskazany przez kierownika jako opiekun stażu.

Czy możliwa jest zmiana apteki podczas 6-miesięcznego stażu?

Jest możliwa w uzasadnionych przypadkach np. nieodpowiednie traktowanie przez personel pracujący w aptece.  Aby to zrobić, należy w pierwszej kolejności skontaktować się z koordynatorem stażu lub dziekanem w celu znalezienia nowej apteki chętnej na przyjęcie stażysty.

Jakich obowiązków jeszcze nie mogę wykonywać jako początkujący farmaceuta?

Farmaceuta na 6-miesięcznym stażu, nie posiada jeszcze Prawa Wykonywania Zawodu, w związku z czym, mimo posiadania tytułu magistra farmacji, nie może wykonywać wszystkich obowiązków przypisanych do naszego zawodu. Co więcej, nadal jest on studentem, a nie osobą zatrudnioną w aptece jako magister farmacji, nie może więc samodzielnie wykonywać obowiązków farmaceuty. Przez cały czas stażu podlega on nadzorowi wyznaczonego opiekuna, który zawiera umowę z Uczelnią stażysty. To opiekun stażu ponosi odpowiedzialność za wszystko, co stażysta w aptece wykona. Warto też pamiętać, że po uzyskaniu Prawa Wykonywania Zawodu, farmaceuta może świadczyć wszystkie usługi farmaceutyczne wymienione w Ustawie o zawodzie, jednak aby zostać kierownikiem apteki otwartej, wymagany jest przynajmniej 5-letni staż pracy lub 3-letni, jeśli posiadamy tytuł specjalisty. Ponadto, aby prowadzić ewidencję rozchodów i przychodów środków odurzających, psychotropowych lub prekursorów kat. 1, należy posiadać minimum 2-letni staż pracy w aptece.1 2

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz do realizacji usług. Pliki cookies będą zapisywane w pamięci Twojego urządzenia zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegółowe informacje w zakresie polityki prywatności i zasad wykorzystania plików cookies dostępne są TUTAJ.