Wasze pytania!

Recepty

Co zrobić, jeśli przyjdzie pacjent, który wykupił w aptece leki na receptę i chce je zwrócić, bo np. lekarz zmienił mu już kurację?Produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne, które zostały zakupione w aptece, nie mogą być zwracane. 

Wyjątkiem są jedynie produkty:

 • posiadające wadę jakościową, 
 • niewłaściwie wydane pacjentowi,
 • sfałszowane.

Jak to jest z tymi receptami na psychotropy? Co muszę o nich wiedzieć?  1. Recepty na leki z kategorii „Rpw” oraz na leki innych kategorii, które zawierają substancję psychotropową lub środek odurzający z grup II-N, III-P lub IV-P, muszą być wystawiane wyłącznie w formie elektronicznej.
 2. E- recepta na leki odurzające z grupy I-N oraz substancje psychotropowe z grupy II- P musi zawierać precyzyjną ilość przepisanej substancji wyrażoną liczbą, a nie słownie.
 3. Recepta na środki odurzające grupy I-N oraz substancje psychotropowe grupy II-P jest ważna przez 30 dni od momentu jej wystawienia.
 4. Na recepcie na środki odurzające z grupy I-N oraz substancje psychotropowe z grupy II-P musi znajdować się precyzyjne dawkowanie.
 5. Recepta na leki odurzające oznaczone jako „Rpw” może być przepisana na max. 90 dni stosowania.

Na recepcie na środki odurzające z grupy I-N oraz substancje psychotropowe z grupy II-P musi znajdować się dawkowanie do każdej ilości 

Czy farmaceuta może wypisać receptę dla psa, jeśli lek jest dostępny w aptece i jest przeznaczony dla ludzi?Nie, farmaceuta nie może wypisać recepty dla psa. Recepta weterynaryjna, umożliwiająca zakup leków dla zwierząt, może być wystawiona wyłącznie przez lekarza weterynarii. Farmaceuta może wystawiać recepty farmaceutyczne jedynie dla ludzi.Ile leków mogę wydać, jeśli na recepcie nie ma podanego dawkowania?W takiej sytuacji należy zwrócić uwagę na kategorie produktów.

 1. Leki refundowane – max. 2 najmniejsze opakowania określone w wykazie refundacyjnym.
 2. Leki pełnopłatne – max. 2 najmniejsze opakowania dostępne w obrocie. 
 3. Leki recepturowe –  do dwóch ryczałtów (z wyjątkiem leków stosowanych na skórę, gdzie wystarczająca jest podana częstotliwość.
 4. Środki odurzające i psychotropowe – Nie wydajemy leków z grupy I-N (odurzające) i II-P (psychotropowe).
 • Produkty lecznicze do stosowania na skórę i wyroby medyczne do diagnostyki in vitro – wydajemy zapisana ilość, jeśli podana jest częstotliwość 

Skąd mam wiedzieć, jakie leki są refundowane i jaką mają mieć cenę? Ceny detaliczne leków objętych refundacją są ustalone ściśle i zgodnie z ogłoszeniem Ministerstwa Zdrowia, które jest publikowane regularnie co 2 miesiące. W każdej aptece w Polsce lek refundowany ma identyczną cenę. Ogłoszenie precyzyjnie reguluje, które leki kwalifikują się do refundacji (wymieniając dokładne nazwy, dawki, wielkości opakowań oraz ich kody EAN/GTIN) oraz dokładnie określa cenę leku, wkład własny pacjenta i warunki, w jakich przysługuje zwrot kosztów.

Czy dalej lekarze mogą wypisywać recepty papierowe?Od 7 stycznia 2020 roku obowiązuje wymóg korzystania z recept elektronicznych. Recepty papierowe są jednak wciąż dozwolone w wyjątkowych sytuacjach, takich jak:

 • brak dostępu do systemu teleinformatycznego,
 • recepty pro auctore i pro familia (z wyjątkiem farmaceutów),
 • określone recepty transgraniczne (dla osób nieletnich lub dla realizacji w państwach, które nie akceptują recept elektronicznych),
 • recepty wystawiane przez osoby uprawnione, pracujące tymczasowo i okazjonalnie w Polsce,
 • recepty dla osób, których tożsamość nie została ustalona.

Farmaceuci również mogą wystawiać papierowe recepty farmaceutyczne w przypadku braku dostępu do systemu teleinformatycznego, wystawiania recept dla osób, których tożsamość jest nieznana oraz gdy pracują w Polsce okazjonalnie lub tymczasowo.

 

Pamiętaj, że recepty weterynaryjne muszą być zawsze w formie papierowej!Czym jest DRR?DRR czyli Dokument Realizacji Recepty jest dokumentem elektronicznym wytworzonym w wyniku elektronicznego otaksowania recepty. 

Jakie informacje zawiera? Między innymi numer recepty, dane osoby realizującej, dane pacjenta czy informacje na temat leku i odpłatności.Możecie wytłumaczyć jakoś łatwo, o co chodzi z tymi receptami rocznymi i ze 120 dni?Najważniejsza informacja dotycząca realizacji recepty rocznej wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2023 roku.

Jeśli pacjent na recepcie ma przepisaną ilość leku większą niż ta niezbędna do 120-dniowego stosowania (np. na rok) to:

 1. wydajemy pacjentowi leki na max. 120 – dni stosowania 
 2. następną ilość leku pacjent może dostać dopiero po upływie ¾ okresu, na który zrealizował powyższą receptę (czyli ¾ ze 120 dni)
 3. po tym okresie pacjent może wykupić leki na kolejne 120 dni kuracji 

Słyszałam o nowych uprawnieniach, możecie podać wszystkie, z którymi obecnie można się spotkać w aptece?

Pewnie. W aptece występuje szereg dodatkowych uprawnień, które jako farmaceuci powinniśmy znać. Poniżej przedstawiamy Ci wszystkie uprawnienia i krótkie opisy kogo dotyczą: 

 • IB – inwalidzi wojenni,
 • IW – inwalidzi wojskowi,
 • IN – pacjenci inni niż ubezpieczeni, posiadający prawo do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej,
 • ZK – Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi oraz Zasłużeni Honorowi Dawcy Przeszczepu,
 • AZ – obecni lub byli pracownicy zakładów produkujących azbest,
 • WP – żołnierze,
 • PO – żołnierze (w trakcie mobilizacji),
 • S – osoby od 65 roku życia, 
 • DZ – osoby przed 18 rokiem życia, 
 • C – kobiety w ciąży i w połogu.

Czy farmaceuta może wystawić receptę farmaceutyczną na “tabletkę dzień po”?Recepta farmaceutyczna może obejmować antykoncepcję, również awaryjną. W przypadku stosowania antykoncepcji przez długi czas – przedłużenie recepty przez farmaceutę nie powinno wzbudzać kontrowersji. 

 

W przypadku antykoncepcji awaryjnej (“tabletki dzień po”) farmaceuta dokonuje oceny, uwzględniając okoliczności, stan zdrowia pacjentki i ewentualne występowanie innych schorzeń, zwłaszcza jeśli ciąża jest medycznie niewskazana. Farmaceuta ponosi pełną odpowiedzialność za przepisywane leki, dlatego niezbędne jest przeprowadzenie wywiadu z pacjentką przed wystawieniem recepty.Jak mam rozpoznać receptę transgraniczną w aptece?

Recepta transgraniczna to dokument medyczny uprawniający pacjenta do nabycia leków lub produktów leczniczych na obszarze Unii Europejskiej w państwie członkowskim inne niż to, w którym recepta została wydana. Recepta transgraniczna musi zawierać:

 • Dane osobowe i adresowe: imię/nazwisko pacjenta, data urodzenia; imię/imiona i nazwisko osoby wystawiającej receptę, jej tytuł zawodowy, dane do bezpośredniego kontaktu oraz adres miejsca udzielenia świadczenia
 • Informacje o leku: nazwa międzynarodowa/nazwa handlowa, postać, moc, ilość, sposób dawkowania, data wystawienia.
 • Własnoręczny podpis osoby wystawiającej (w przypadku recepty papierowej).

Należy pamiętać, że na recepcie transgranicznej nie można przepisać leków Rpw z substancjami odurzającymi lub psychotropowymi.

Czy istnieje maksymalna liczba leków, którą można wypisać na jednej recepcie?

Tak, na jednej recepcie papierowej może się znaleźć max. 5 produktów (w tym gotowe leki, artykuły spożywcze oraz wyroby medyczne). Wyjątek stanowią środki odurzające i substancje psychotropowe, które muszą być umieszczone na recepcie pojedynczo.

W przypadku leków recepturowych istnieje możliwość zapisania pojedynczej lub podwójnej ilości leku. Jedynie maści, kremy, mazidła, pasty lub żele przeznaczone do stosowania na skórę mogą być przepisywane w dziesięciokrotnej ilości na jednej recepcie. 

Każda e-recepta zawiera tylko 1 lek, natomiast kilka (max. 5) e-recept może zostać połączonych w tzw. receptę zbiorczą.

Czy farmaceuta może wystawić receptę na psychotropy?

Nie. Farmaceuta ma uprawnienie do wystawiania recept na produkty lecznicze o kategorii dostępności Rp, z wyjątkiem produktów zawierających środki odurzające lub substancje psychotropowe, które są objęte przepisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. 

To oznacza, że nie jest możliwe wystawienie recepty na substancje z wykazu N i wykazu P, ale można przepisać leki zawierające substancje z wykazu A (substancje bardzo silnie działające).

Czy farmaceuta może pobierać opłatę za wystawienie recepty farmaceutycznej?

Tak, farmaceuta ma możliwość pobierania opłaty za wystawienie recepty farmaceutycznej. Co ciekawe, 1 grudnia 2022 r. Krajowa Informacja Skarbowa wydała indywidualną interpretację, stwierdzającą, że ta usługa powinna być zwolniona z podatku VAT.

Wystawienie recepty farmaceutycznej, podobnie jak szczepienia w aptekach, stanowi dodatkowe narzędzie pracy z pacjentem, ale także wiąże się z odpowiedzialnością. W związku z tym warto rozważyć możliwość wprowadzenia płatnych recept farmaceutycznych w aptekach.

Czy zaraz po stażu będę mógł wystawiać receptę na kontynuację leków dla mojej rodziny?

Każdy farmaceuta, który posiada Prawo Wykonywania Zawodu (PWZ), może wystawiać recepty na produkty lecznicze o kategorii Rp dla siebie i swojej rodziny. Co ciekawe, w odróżnieniu od recept farmaceutycznych, recepty pro auctore i pro familia mogą być refundowane. Ważną różnicą jest również brak konieczności podawania przyczyny wystawienia recept dla siebie i swojej rodziny. Należy jednak pamiętać, że wyłączone z tej możliwości są produkty lecznicze zawierające substancje psychotropowe i środki odurzające.

 

Farmaceuta, przy wystawianiu recepty pro familia, ma uprawnienia do przepisywania produktów leczniczych poniższym osobom:

 • małżonkowi oraz rodzicom małżonka,
 • osobie pozostającej we wspólnym pożyciu z wystawiającym,
 • krewnym w linii prostej (dzieciom, wnukom, prawnukom, rodzicom, dziadkom, pradziadkom),
 • krewnym w linii bocznej, w tym rodzeństwu (zarówno rodzonemu, jak i przyrodniemu) farmaceuty, rodziców oraz ich dzieciom. 

Czy powinienem/powinnam poinformować pacjenta o tańszym odpowiedniku? 

Ustawa o zawodzie farmaceuty określa obowiązek informowania pacjenta o dostępności tańszego odpowiednika przepisanego produktu leczniczego. W przypadku leków refundowanych, alternatywna propozycja musi posiadać takie same wskazania refundacyjne jak pierwotna opcja. Cena detaliczna takiego leku nie może przekraczać limitu finansowania ze środków publicznych ani ceny detalicznej leku przepisanego na recepcie.

Co zrobić, jeśli uważam, że recepta może być sfałszowana?

Należy kierować się zapisami ustawy Prawo Farmaceutyczne. Aktualnie według niej jeśli farmaceuta lub technik farmaceutyczny powziął podejrzenie, że recepta nie jest autentyczna, powinien wykonać następujące kroki: 

 • odmówić realizacji recepty,
 • zatrzymać receptę, 
 • niezwłocznie powiadomić wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, 
 • powiadomić osobę wystawiającą receptę (jeżeli to możliwe), 
 • powiadomić oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, z którym apteka ma podpisaną umowę na realizację recept (w przypadku recepty na lek refundowany), 
 • jako świadek zdarzenia zgłosić przypadek na policję.

Czy każdy farmaceuta może wystawić receptę farmaceutyczną?

Tak. Ustawa Prawo farmaceutyczne opisuje, że receptę farmaceutyczną może wystawić farmaceuta posiadający prawo wykonywania zawodu.

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz do realizacji usług. Pliki cookies będą zapisywane w pamięci Twojego urządzenia zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegółowe informacje w zakresie polityki prywatności i zasad wykorzystania plików cookies dostępne są TUTAJ.