Ikona zegar

Czas czytania - 6 min

Prawo wykonywania zawodu farmaceuty – wszystko co musisz wiedzieć

Jak uzyskać prawo wykonywania zawodu farmaceuty? Jakie dokumenty będą potrzebne do tej procedury, aby zostać wpisanym do rejestru farmaceutów? Sprawdź, jak krok po kroku dopełnić formalności, aby rozpocząć karierę w branży farmaceutycznej.

Uśmiechnięta młoda farmaceuta w aptece

Czym jest prawdo do wykonywania zawodu farmaceuty?

Prawo wykonywania zawodu farmaceuty to uprawnienie przyznawane przez okręgową radę aptekarską osobie, która uzyskała kierunkowe kwalifikacje umożliwiające pracę w zawodzie farmaceuty. W Polsce to m.in. ukończenie studiów wyższych na kierunku farmacja oraz potwierdzający kształcenie dyplom. Więcej o wymogach edukacyjnych w artykule: Magister farmacji – edukacja, specjalizacje, zarobki, obowiązki.

Prawo wykonywania zawodu farmaceuty określa i reguluje Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty. Przepisy uzupełniające można również znaleźć w Ustawie z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne.

Kto może uzyskać prawo wykonywania zawodu farmaceuty?

Prawo do wykonywania zawodu farmaceuty może otrzymać osoba, która:

 • uzyskała kwalifikacje zawodowe (tj. ukończyła kierunkowe studia i uzyskała dyplom),
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
 • posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu farmaceuty (potwierdzony orzeczeniem lekarskim),
 • wykazuje znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania zawodu farmaceuty,
 • wykazuje nienaganną postawę etyczną.

Jak uzyskać prawo wykonywania zawodu farmaceuty? Krok po kroku

 1. Wypełnij wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu farmaceuty oraz dokonanie wpisu do rejestru farmaceutów (dokument do pobrania na stronie Okręgowej Izby Aptekarskiej, właściwej dla miejsca zamieszkania). Forma: oryginał.
 2. Do wniosku dołącz kwestionariusz w sprawie wydania prawa wykonywania zawodu. W dokumencie należy wpisać swoje dane osobowe, adresowe i ewentualnie miejsce pracy. Forma: oryginał.
 3. Do wniosku dołącz oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych, o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe (tzw. Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego dotyczy niekaralności za przestępstwo umyślne przeciwko życiu lub zdrowiu). Forma: oryginał.
 4. Do wniosku dołącz odpis dyplomu potwierdzający uzyskanie tytułu magistra farmacji. Forma: kopia.
 5. Do wniosku dołącz dwie fotografie o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm (typ paszportowy), wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy, podpisane na odwrocie.
 6. Do wniosku dołącz orzeczenie lekarskie potwierdzające posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie zawodu farmaceuty. Forma: oryginał.
 7. (Jeśli jesteś cudzoziemcem) Do wniosku dołącz zaświadczenie o zdaniu egzaminu ze znajomości języka polskiego, niezbędnej do wykonywania zawodu farmaceuty. Dokument ma być wystawiony przez Naczelną Radę Aptekarską. Forma: oryginał. (Uwaga: Wymóg ten nie dotyczy cudzoziemca, który ukończył studia na kierunku farmacja w języku polskim).
 8. Wszystkie dokumenty złóż osobiście w siedzibie izby aptekarskiej lub listownie na dane adresowe właściwej izby okręgowej.
 9. Przynajmniej 3 dni wcześniej możesz otrzymać informację o terminie i miejscu posiedzenia członków Okręgowej Izby Aptekarskiej, na którym będzie rozpoznawany wniosek. Dodatkowo, dostaniesz informację, czy możesz być obecny na posiedzeniu osobiście.
 10. Okręgowa rada aptekarska weryfikuje poprawność oraz kompletność wniosku oraz załączników wymaganych dla właściwego przeprowadzenia procedury. W przypadku, gdy wniosek nie spełnia warunków formalnych, możesz zostać wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.
 11. Po weryfikacji formalnej następuje weryfikacja merytoryczna, podczas której okręgowa rada aptekarska ocenia, czy spełniasz wymagania do przyznania prawa wykonywania zawodu farmaceuty, wpisania do rejestru farmaceutów oraz na listę członków okręgowej izby aptekarskiej.
 12. Jeżeli złożone dokumenty zawierają dane budzące wątpliwości, okręgowa rada aptekarska może poprosić o złożenie stosownych wyjaśnień.
 13. Przyznanie prawa wykonywania zawodu farmaceuty lub odmowa przyznania następuje nie później niż w terminie 7 dni, licząc od dnia złożenia wniosku o wpis.
 14. (Jeśli wniosek zostaje rozpatrzony pozytywnie) Potwierdzenie przyznania prawa wykonywania zawodu farmaceuty otrzymasz w formie uchwały o przyznaniu prawa wykonywania zawodu farmaceuty, która zostaje wysłana listownie w formie oryginału.

Jakie dokumenty będą potrzebne, aby uzyskać wykonywania zawodu farmaceuty?

Podsumowując, komplet dokumentów, jakie należy złożyć do okręgowej izby aptekarskiej w sprawie uzyskiwania prawa wykonywania zawodu farmaceuty to:

 • wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu farmaceuty,
 • wniosek o dokonanie wpisu do rejestru farmaceutów,
 • kwestionariusz w sprawie wydania prawa wykonywania zawodu,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • odpis dyplomu potwierdzający uzyskanie tytułu magistra farmacji,
 • orzeczenie lekarskie potwierdzające posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie zawodu farmaceuty, 
 • 2 zdjęcia w formacie paszportowym,
 • (jeśli jesteś cudzoziemcem) zaświadczenie o zdaniu egzaminu ze znajomości języka polskiego.

Wpis do rejestru farmaceutów

Po przyznaniu prawa wykonywania zawodu farmaceuty, okręgowa izba aptekarska automatycznie wpisuje wnioskodawcę do rejestrufarmaceutów prowadzonego przez okręgową izbę aptekarską. Następnie ORA wpisuje farmaceutę na listę członków właściwego okręgu.

Rejestr farmaceutów zawiera następujące dane:

 • imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, imiona rodziców, obywatelstwo, miejsce zamieszkania,
 • dane dotyczące wykształcenia, m.in: numer dyplomu szkoły wyższej, nazwę ukończonej szkoły wyższej, jej siedzibę i wydział, rok ukończenia studiów, rodzaj i stopień posiadanej specjalizacji, rodzaj i datę uzyskania stopnia i tytułu naukowego,
 • dane dotyczące prawa wykonywania zawodu: numer prawa wykonywania zawodu, numer uchwały rady aptekarskiej przyznającej prawo wykonywania zawodu, informację o posiadaniu prawa wykonywania zawodu w innym państwie,
 • numer PESEL.

Obecnie okręgowe izby aptekarskie prowadzą rejestry farmaceutów w postaci elektronicznej.

Warto wiedzieć: Procedura nabywania prawa wykonywania zawodu farmaceuty jest dla wnioskodawcy bezpłatna.

Ślubowanie farmaceuty

Farmaceuta otrzymujący prawo wykonywania zawodu, składa ślubowanie. Przed prezesem okręgowej rady aptekarskiej farmaceuta wypowiada następujące słowa:

Ślubuję uroczyście w swej pracy farmaceuty sumiennie, gorliwie i z należytą starannością wykonywać swoje obowiązki, mając zawsze na uwadze dobro pacjenta, wymogi etyki zawodowej i obowiązujące prawo, a także zachować tajemnicę zawodową, zaś w postępowaniu swoim kierować się zasadami godności, uczciwości i słuszności.

Dokument “Prawo wykonywania zawodu farmaceuty”

Po przyznaniu prawa wykonywania zawodu oraz złożeniu ślubowania, okręgowa rada aptekarska, za pokwitowaniem wnioskodawcy, wydaje dokument (tzw. książeczkę) „Prawo wykonywania zawodu farmaceuty”. Znajdziemy tam następujące informacje: dane osobowe farmaceuty, kwalifikacje, numer prawa wykonywania zawodu oraz numer wpisu do rejestru farmaceutów.

Dokument uprawnia do podjęcia pracy na stanowisku farmaceuty w aptece lub hurtowni farmaceutycznej.

Kiedy można utracić prawo do do wykonywania zawodu farmaceuty?

Mimo że zazwyczaj prawo wykonywania zawodu farmaceuty przyznaje się jeden raz i dożywotnio, uprawnienie to można utracić.

Farmaceuta traci prawo wykonywania swojego zawodu w sytuacji, gdy:

 • pozbawi się go prawa wykonywania zawodu farmaceuty;
 • ubezwłasnowolni się go całkowicie lub częściowo;
 • sam złoży oświadczenie o zrzeczeniu się prawa wykonywania zawodu farmaceuty;
 • skaże się go prawomocnie za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • pozbawi się go praw publicznych.

Utratę prawa wykonywania zawodu farmaceuty potwierdza uchwałą właściwa okręgowa rada aptekarska.

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz do realizacji usług. Pliki cookies będą zapisywane w pamięci Twojego urządzenia zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegółowe informacje w zakresie polityki prywatności i zasad wykorzystania plików cookies dostępne są TUTAJ.